Podmienky zľavovej akcie “Druhý pár topánok s 50% zľavou”

Čl. I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto podmienky akcie s názvom: “Druhý pár topánok s 50% zľavou” (ďalej len “Zľavová akcia”) , stanovujú podmienky, rozsah a reklamu akcie, postup pri podávaní reklamácií a vrátení v rámci akcie, pravidlá využitia a práva osôb zúčastňujúcich sa na akcii (ďalej len “Podmienky akcie”).
 2. Organizátorom akcie je:
  1. spoločnosť Be Lenka s.r.o., so sídlom Obchodná 9076/3D, 010 08 Žilina, Slovenská republika,  IČO: 51085291, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 68526/L, adresa elektronickej pošty: info@belenka.com, telefonický kontakt: +421 948 191 469 (ďalej len „Organizátor” alebo “Spoločnosť Be Lenka”). 
  2. spoločnosť Be Lenka Stores, s.r.o., so sídlom Obchodná 9076/3D, 010 08 Žilina, IČO: 53173872, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 75196/L, adresa elektronickej pošty: info@belenka.com, telefonický kontakt: +421 948 191 469 (ďalej len „Organizátor” alebo “Spoločnosť Be Lenka”). 
 3. Akcia je realizovaná prostredníctvom Organizátora: 
  1. v internetovom obchode Organizátora dostupnom na adrese www.barebarics.sk, www.barebarics.cz, www.barebarics.com, www.barebarics.de, www.barebarics.fr, (ďalej len „Internetový obchod”),
  2.  v kamenných predajniach predajni s prevádzkovou adresou: Be Lenka, Námestie Andreja Hlinku 7B, 01001 Žilina a PLAN BE, Mlynské nivy 5A, 82109 Bratislava (ďalej len “Kamenná predajňa”).
 4. Akcie sa môžu zúčastniť Zákazníci, ktorí splnia podmienky pre účasť v akcii. Tým sa stávajú účastníkmi tejto akcie. (ďalej len “Účastník akcie”). 

Čl. II. Predmet akcie a podmienky využitia akcie

 1. Predmetom zľavovej akcie je možnosť využiť zľavovú akciu Účastníkom Zľavovej akcie podľa podmienok stanovených v Podmienkach zľavovej akcie vrátane zľavy 50% na druhý, lacnejší pár topánok (ďalej len “Predmet zľavovej akcie). 
 2. Zľavová akcia je platná v termíne od 05. februára 2024 do 14. februára 2024, 23:59 PT,  na nákup v internetovom obchode a na nákup v kamennej predajni (ďalej len “Trvanie akcie”). 
 3. Zľavová akcia sa vzťahuje na nezľavnený aj zľavnený tovar, avšak účastník akcie si môže uplatniť výšku zľavy maximálne 50% na druhý, lacnejší pár topánok. 
 4. Zľavová akcia sa uplatní: 
  1. v kamennej predajni automaticky pri platbe v pokladni, 
  2. pri nákupe v internetovom obchode po zadaní kódu LOVE50. 
 5. Zľavovú akciu je možné kombinovať iba so zľavami uvedenými v internetovom obchode alebo v kamennej predajni, avšak maximálne do 50% výšky zľavy. 
 6. Zľavová akcia je podmienená nákupom minimálne 2 produktov. Ak Účastník akcie nakúpi viac ako 2 páry produktov (t.j. 3 a viac párov topánok), Zľavovú akciu si môže uplatniť iba na 1 najlacnejší produkt. Ak sa v elektronickej objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, Predávajúci o tom informuje kupujúceho, pričom nie je možnosť takúto objednávku rozdeliť na viaceré dodávky.
 7. Zľavová akcia nezahŕňa (neznižuje) náklady na dodanie produktov zakúpených ako súčasť Zľavovej akcie v internetovom obchode, ktoré Účastník akcie znáša v plnej výške. 
 8. Účastník akcie má pri nákupe produktov v internetovom obchode alebo v kamennej predajni právo a nie povinnosť využiť Zľavovú akciu. To nevylučuje právo Spoločnosti Be Lenka na zavedenie mechanizmu automatickej účasti v Zľavovej akcii v prospech Účastníka akcie. 
 9. Počas Trvania akcie môže každý Účastník akcie využiť Zľavovú akciu viacnásobne, pod podmienkou, že zakaždým splní podmienky Zľavovej akcie.
 10. Platnosť Zľavovej akcie je podmienená rozväzovacou podmienkou, ktorá spočíva v tom, že Účastník zľavovej akcie neuplatní právo na odstúpenie od zmluvy ohľadom ktoréhokoľvek produktu zakúpeného počas Zľavovej akcie, ktorý nebol zlacnený, a to ani po skončení Trvania akcie. To znamená, že ak si Účastník ponechá zlacnený produkt, avšak v rámci odstúpenia od zmluvy Spoločnosti Be Lenka s.r.o. vráti drahší produkt, stráca nárok na poskytnutú zľavu. Pohľadávka Spoločnosti Be Lenka na doplatenie ceny produktu, ktorý bol pôvodne zlacnený, bude v takomto prípade započítaná oproti pohľadávke Účastníka na vrátenie ceny za tovar, ktorý vrátil v rámci odstúpenia od zmluvy.Čl. III. Vrátenie tovaru a reklamácie

 1. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa akcie sú uvedené v podmienkach internetového obchodu na stránke https://www.barebarics.sk/obch... v časti 7. Záručné podmienky a reklamačný poriadok. 

Čl. IV. Záverečné ustanovenia 

 1. Účasťou v zľavovej akcii účastník prijíma pravidlá a podmienky zľavovej akcie. 
 2. Tieto podmienky Zľavovej akcie sú dostupné na URL adrese: https://www.barebarics.sk/love50/
 3. Spoločnosť Be Lenka s.r.o má právo Zľavovú akciu kedykoľvek predĺžiť, odvolať alebo akokoľvek zmeniť, a to bez uvedenia dôvodu. Informácia o odvolaní, predĺžení alebo akejkoľvek zmene bude oznámená prostredníctvom internetového obchodu a termíne dvoch dní pred jej predĺžením, odvolaním alebo zmenou. 
 4. Spracovateľom osobných údajov účastníkov Zľavovej akcie je spoločnosť Be Lenka s.r.o. Podrobné informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov možno nájsť v Podmienkach ochrany osobných údajov spoločnosti Be Lenka s.r.o., ktoré sú k dispozícii na URL adrese: https://www.barebarics.sk/privacy/Žilina, 01. februára 2024