Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

1.    Všeobecné ustanovenia

1.1.    Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim Be Lenka s.r.o. so sídlom Obchodná 9076/3D, 010 08 Žilina, IČO: 51085291, DIČ: 2120590197, spoločnosť vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 68526/L (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru, ako aj dodávka tovaru vyrobeného na zákazku či prenájom tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.barebarics.comwww.barebarics.skwww.barebarics.czwww.barebarics.de (ďalej aj „E-shop“).
Kontaktné údaje predávajúceho sú nasledovné:

Prevádzka:

Be Lenka s.r.o.

Alexandra Rudnaya 21 (4. poschodie)

010 01 Žilina

E-mail: info@barebarics.com

Číslo účtu - IBAN: SK7483300000002001293158 pre platby v EUR
Číslo účtu: 2801293156/2010 pre platby v CZK

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ul. Predmestská 71, 011 79  Žilina, tel.č. 041/7632130, za@soi.sk

Prosíme neuhrádzať platbu za objednaný tovar, pokiaľ nedostanete potvrdenie objednávky a platobné údaje na váš e-mail.

1.2.    Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.3.    Definícia niektorých pojmov:

  • E-shop – počítačový systém umiestnený v sieti internetu s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov.
  • Kupujúci - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela kúpnu zmluvu s predávajúcim.
  • Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  • Tovar - produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke e-shopu www.barebarics.com. Pod pojmom tovar sa myslí „nový tovar“, „použitý tovar“ a „tovar vyrobený na zákazku“, ak z kontextu nevyplýva niečo iné.
  • Nový tovar - tovar, ktorý nebol používaný a nachádza sa v originálnom balení výrobcu spolu so všetkým príslušenstvom.
  • Použitý tovar - tovar, ktorý už bol používaný a je označený ako „použitý tovar“. Kupujúci berie na vedomie, že použitý tovar môže byť opotrebovaný alebo môže mať vady, ktoré vznikli pri jeho použití. Stav použitého tovaru je uvedený na internetovej stránke e-shopu v jeho popise a prípadné vady alebo opotrebenie sú zohľadnené v cene použitého tovaru.
  • Tovar vyrobený na zákazku – výroba tovaru na základe osobitných požiadaviek kupujúceho, napr. výroba detských nosičov so špecifickými požiadavkami kupujúceho z dodaných šatiek, resp. látok od kupujúceho.
  • Kúpna cena – celková cena, v ktorej je zahrnutá cena tovaru, vrátane nákladov na ich dodanie.

1.4.    Tieto všeobecné obchodné podmienky tiež upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri prenajatí tovaru na internetovej stránke e-shopu.

2.    Elektronická objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1.    Elektronickou objednávkou za účelom dodania tovaru sa rozumie odoslaný:

2.1.1.    elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuku e-shopu www.barebarics.com s uvedením informácií o veľkosti tovaru, vzore, príp. doplnkoch na nosiči / bunde / mikine, celkovú cenu tohto tovaru a nákladov na jeho dodanie, spôsob platby a dodania spracovaný systémom elektronického obchodu.

2.2.    V prípade elektronického objednávania výroby a dodávky detských nosičov bude kupujúci objednávať prostredníctvom konfigurátora.

2.3.    Elektronickou objednávkou za účelom dodania tovaru vyrobeného na zákazku sa rozumie odoslaný:

2.3.1.    elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, veľkosť tovaru, informáciu o výrobe z vlastnej šatky, resp. látky, doplnky na nosiči / bunde / mikine a celkovú cenu tohto tovaru a nákladov na jej dodanie, spôsob platby a dodania spracovaný systémom elektronického obchodu.

2.4.    Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, požadovaných údajov a náležitostí v registračnom formulári, vrátane telefonického kontaktu.
2.5.    Kúpna zmluva je uzavretá v momente záväznej akceptácie návrhu na jej uzatvorenie oznámením o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho.

3.    Cenové podmienky

3.1.    Pri objednávaní tovaru sa na tovar vzťahuje cena zverejnená ako cena daného tovaru. Predajné ceny v e-shope sú uvádzané v eurách a v prípade barebarics.cz v CZK. V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru alebo zákazkovej výroby, tie budú pripočítané k cene tovaru vo výške podľa všeobecných obchodných podmienok.
3.2.    Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá, a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.
3.3.    Predávajúci v prípade dodania tovaru alebo služby do zahraničia nenesie zodpovednosť za clá, poplatky a dane vyrubené v súvislosti s dovozom tovaru zo Slovenskej republiky. Tieto náklady znáša výhradne kupujúci.

4.    Spôsob platby

4.1.    Dobierka - kupujúci zaplatí za tovar pri prevzatí zásielky doručovateľovi.
4.2.    Bezhotovostný prevod peňazí na bankový účet predávajúceho – kupujúci po predchádzajúcej výzve na úhradu a prijatí potrebných údajov prostredníctvom e-mailu zaslaného predávajúcim prevedie celkovú čiastku za objednaný tovar (kúpnu cenu) na účet vedený vo Fio Banke, IBAN: SK74 8330 0000 0020 0129 3158 pre platby v Eurách a IBAN: SK92 8330 0000 0028 0129 3156 pri platbách v CZK, pričom ako variabilný symbol uvedie 
číslo objednávky a do poznámky pre príjemcu uvedie svoje meno a priezvisko. Objednávka bude vybavená až po pripísaní celkovej čiastky kúpnej ceny na účet predávajúceho v dodacích lehotách uvedených v čl. 5 týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade zániku zmluvy je platba vrátená na účet zákazníka v plnej sume.
4.3.    Platba prostredníctvom platobnej brány GOPAY (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Českou národnou bankou a Ministerstvom financií ČR.

5.    Dodacie podmienky

5.1.    Dodávky objednaného tovaru sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Všetok tovar uvedený ako skladom predávajúci odošle do 72 hodín od potvrdenia objednávky, resp. pri platbe vopred bezhotovostným prevodom na bankový účet do 72 hodín od pripísania celkovej čiastky kúpnej ceny na účet predávajúceho. Pri dodaní tovaru objednaného na objednávku ako aj tovaru, ktorý v čase potvrdenia objednávky nie je skladom, do 6 týždňov od potvrdenia objednávky a pripísania celkovej čiastky kúpnej ceny na účet predávajúceho. Predávajúci je oprávnený v odôvodnených prípadoch po dohode so spotrebiteľom lehotu na dodanie tovaru predĺžiť, a to aj opakovane.

5.2.    V prípade dodávky tovaru vyrábaného na zákazku sú tieto vybavované v termíne do 6 týždňov od potvrdenia objednávky, pripísania celkovej čiastky kúpnej ceny na účet predávajúceho ako aj dodania vlastnej látky od kupujúceho. Pričom táto dodacia lehota začína plynúť až splnením všetkých predchádzajúcich podmienok. Predávajúci je oprávnený v odôvodnených prípadoch po dohode so spotrebiteľom lehotu na dodanie takéhoto tovaru predĺžiť, a to aj opakovane.
5.3.    Ak sa v elektronickej objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, Predávajúci o tom informuje kupujúceho, pričom ho informuje aj o možnosti čiastočných dodávok a nákladov za dodanie.
5.4.    Tovar je doručovaný prostredníctvom tretích osôb (dodávateľov) na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom kupujúci je povinný objednávku na tejto adrese prevziať pri jej dodaní.
5.5.    Faktúra je kupujúcemu doručovaná elektronicky na mail adresu uvedenú kupujúcim. Pričom faktúra slúži aj ako potvrdenie o uzavretí zmluvy a záručný list.
5.6.    Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne v prevádzke predávajúceho po vzájomnej dohode.
5.7.    Tovar je dodávaný na územie Slovenskej republiky, Českej republiky, poprípade na územie iného štátu po vzájomnej dohode.
5.8.    Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím.
5.9.    Pri preberaní tovaru sa spotrebiteľovi odporúča skontrolovať:

– či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou,
– či mu bol tovar dodaný v množstve v súlade s objednávkou,
– či je tovar poškodený.

V prípade, že bol spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý si neobjednal, potom predávajúci odporúča, aby spotrebiteľ ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky kontaktoval predávajúceho. V prípade, ak bol dodaný tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, potom predávajúci odporúča, aby spotrebiteľ ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky kontaktoval predávajúceho.  V prípade zistenia poškodenia tovaru predávajúci odporúča, aby kupujúci vyhotovil záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovare alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

6.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1.    Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

a.    v prípade, že kúpnu zmluvu nie je možné realizovať z dôvodov na strane kupujúceho, pričom kupujúci ani na písomnú výzvu neposkytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť (nesprávne uvedené kontaktné údaje, kupujúci s predávajúcim nekomunikuje ohľadom objednávky na zákazku a pod.)
b.    v prípade, že si kupujúci neprevzal predmet objednávky do piatich pracovných dní odo dňa, kedy bol povinný si ho prevziať v zmysle výzvy príslušného doručovateľa,
c.    v prípade poškodenia tovaru pri expedovaní objednávky, pričom predávajúci nemôže objednávku splniť z dôvodu vypredania ostatných skladových zásob,
d.    v prípade, že sa už objednaný tovar, ktorý v čase objednávky nebol skladom, nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru a z uvedených dôvodov predávajúci nie je schopný tovar zákazníkovi dodať alebo ho dodať v cene, ktorá je uvedená v e-shope,
e.    v prípade, že kupujúci si už v minulosti objednaný tovar neprevzal alebo iným podstatným spôsobom porušil tieto všeobecné obchodné podmienky alebo je dlžníkom predávajúceho.
f.    v prípade dodávky tovaru vyrábaného na zákazku, ak neposkytol potrebnú súčinnosť (napr. dodal inú, než dohodnutú látku)

6.2.    V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zániku kúpnej zmluvy z dôvodu odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zániku kúpnej zmluvy prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
6.3.    Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, je v súlade s ustanovením § 7 ods.1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.) oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru aj bez uvedenia dôvodu. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, znáša náklady na vrátenie tovaru (poštovné), a to aj v prípade, že tovar nie je vzhľadom na jeho povahu možné vrátiť prostredníctvom pošty.
6.4.    Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 6.3 týchto všeobecných obchodných podmienok aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie.
6.5.    Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, nie je v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
6.6.    Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo zaslať toto odstúpenie e-mailom na adresu predávajúceho uvedenú v jeho kontaktných údajoch. K odstúpeniu od zmluvy sa odporúča priložiť doklad o kúpe (faktúru). V odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť číslo a dátum objednávky alebo zoznam objednaného tovaru, dátum, kedy bol tovar doručený, meno a priezvisko kupujúceho, adresu trvalého pobytu a určiť spôsob, akým majú byť vrátené prijaté platby s uvedením čísla bankového účtu vo forme IBAN v prípade bezhotovostného vrátenia peňazí.

V prípade, že si kupujúci želá odstúpiť od zmluvy písomne, môže použiť nasledovný vzor na odstúpenie od zmluvy:

Be Lenka s.r.o.
Obchodná 9076/3D
010 08 Žilina

Vec: Odstúpenie od zmluvy

Týmto vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
vypíšte názov tovaru alebo číslo objednávky a číslo faktúry, na základe ktorých vám bol tovar doručený

Dátum objednania tovaru: vypíšte dátum objednávky
Dátum prevzatia tovaru: vypíšte dátum, kedy vám bol tovar doručený
Dôvod odstúpenia od zmluvy: nie je povinnosťou kupujúceho ho uvádzať
Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: uveďte prosím vaše číslo účtu vo forme IBAN, bankové spojenie: názov banky / v hotovosti poštovým poukazom na adresu: uveďte prosím vaše meno, priezvisko a adresu

uveďte miesto dňa doplňte dátum

S pozdravom

uveďte vaše meno a priezvisko, adresu (vrátane ulice a čísla, PSČ a názvu obce/mesta) + váš podpis

Príloha: faktúra

Zasielajte na adresu: Be Lenka s.r.o.  Alexandra Rudnaya 21 (4. poschodie), 010 01 Žilina

6.7.    Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu na adresu Be Lenka s.r.o.  Alexandra Rudnaya 21 (4. poschodie), 010 01 Žilina, alebo mu tovar odovzdať osobne v jeho prevádzke po predchádzajúcej dohode. Náklady na vrátenie tovaru (poštovné) znáša kupujúci. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu alebo priamo predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Vzhľadom na to, že predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu tovaru pri jeho preprave, odporúčame zaslať tovar formou doporučenej poistenej zásielky alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.
6.8.    Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie tovaru. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.9.    Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúcemu zaniká v prípade, že si ho kupujúci neuplatnil v lehote a spôsobom upraveným v predchádzajúcich bodoch týchto všeobecných obchodných podmienok.

6.10.    Odporúčame kupujúcemu pri vrátení tovaru posielať balík kuriérom a s poistením zásielky.

6.11. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, tj. ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom, ktorý bol predmetom zmluvy, vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky, vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú ich hodnoty považované za bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške rovnajúcej sa obvyklej cene darčekov.

6.12. Poukázanie prípadných zľavových kupónov spotrebiteľovi je jednostranným právnym úkonom predávajúceho. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy ohľadom tovaru, na ktorého úhradu použil úplne alebo čiastočne zľavový kupón, nemá nárok na preplatenie zľavového kupónu v peniazoch ani na iné náhrady. Spotrebiteľ má právo vždy iba na vrátenie skutočne zaplatenej kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

6.13. Podmienky odstúpenia od zmluvy uvedené v tomto článku obchodných podmienok sa neuplatnia v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom.

7.    Záručné podmienky a reklamačný poriadok

7.1.    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
7.2.    Záručná doba v prípade, že kupujúci je spotrebiteľ, je 24 mesiacov na nový tovar a 12 mesiacov na použitý tovar. V prípade, že kupujúcim je iná osoba ako spotrebiteľ, najmä podnikateľ, je záručná doba na nový aj použitý tovar 12 mesiacov. Záručná doba plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo inou oprávnenou osobou.
7.3.    Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a o spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z. z.
7.4.    Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho v e-shope www.barebarics.com, barebarics.cz, barebarics.sk, barebarics.de.
7.5.    Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady a bol zakúpený u predávajúceho.
7.6.    Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu od ich zistenia. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia písomnej reklamácie tovaru predávajúcemu, pričom následne je kupujúci povinný odovzdať reklamovaný tovar predávajúcemu. Poštovné pri odoslaní produktu na reklamáciu hradí kupujúci.
7.7.    Kupujúci sa odporúča vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru.
7.8.    Ak má tovar vady, má kupujúci právo uplatniť si reklamáciu tak, že v písomnej reklamácii popíše povahu vadu tovaru a navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie. Ak tovar nemá dohodnuté vlastnosti, pričom vadu je možné odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať tiež výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
7.9.    Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe.
7.10.  Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť (napr. pri zlacnenom tovare).
7.11.   Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru zapríčinené kupujúcim, okrem iného, najmä:

– prirodzeným opotrebením,
– znečistením tovaru alebo jeho častí,
– zanedbaním predpísanej starostlivosti o tovar,
– používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa,
– zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),
– pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený,
– mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,
– po uplynutí záručnej doby.

7.12.   Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
7.13.   Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v popise závad pri uplatnení reklamácie.
7.14.   Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená tak, že predávajúci zabezpečí odstránenie vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
7.15.   Pokiaľ ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na primeranú zľavu z ceny veci.
7.16.   Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
7.17.   Predávajúci si vyhradzuje právo vymeniť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými parametrami. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova odo dňa prevzatia novej veci.
7.18.  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a o vybavení reklamácie kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, vydať písomný doklad (aj e-mailom) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
7.19.  Na vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa nevzťahuje 30-dňová lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie v tomto prípade nie je zákonom stanovená, predávajúci sa ju však zaväzuje vybaviť v lehote do 60 dní.
7.20.  Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.    Podmienky prenájmu tovaru

8.1.    Predávajúci (v tomto článku 8. všeobecných zmluvných podmienok ďalej označovaný ako „Prenajímateľ“) ponúka zákazníkom na internetovej stránke e-shopu tiež možnosť dočasne (počas dojednanej doby) prenajať si tovar za vopred určený poplatok (nájomné), a to za podmienok stanovených v tomto článku všeobecných obchodných podmienok.
8.2.    Podmienkou pre vznik nájomnej zmluvy je vyplnenie elektronickej objednávky na internetovej stránke e-shopu www.barebarics.comwww.barebarics.skwww.barebarics.dewww.barebarics.cz  na prenajatie tovaru a jej záväzná akceptácia oznámením o prijatí objednávky do elektronického systému prenajímateľa. Nájomca môže svoju objednávku bezplatne zrušiť do 24 hodín pred dňom odoslania prenajatej veci alebo pred dňom, kedy si má tovar po dohode osobne vyzdvihnúť. Zrušenie objednávky nájomca vykoná zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu uvedenú na internetovej stránke e-shopu. V prípade ak prenajímateľ zaslal tovar nájomcovi na ešte pred tým, ako nájomca doručil zrušenie objednávky prenajímateľovi, je nájomca povinný do 3 dní od doručenia prenajatého tovaru vrátiť ho na adresu prenajímateľa.
8.3.    Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Dobu nájmu určí nájomca vo svojej elektronickej objednávke presným počtom dní. Doba nájmu začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, kedy bol nájomcovi tovar doručený. Nájom skončí v posledný deň doby nájmu. Dobu nájmu je možné skrátiť alebo predĺžiť po vzájomnej dohode zmluvných strán. V prípade nevrátenia tovaru po skončení nájmu sa nájomná zmluva automaticky nepredlžuje.
8.4.    Nájomca je povinný zaslať tovar späť prenajímateľovi v posledný deň trvania nájmu. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade, že nájomca si túto povinnosť nesplní, je povinný doplatiť prenajímateľovi sumu za užívanie tovaru po skončení nájmu, a to v sume, akoby nájom stále trval (nájomné na 1 deň * počet dní, o ktoré sa nájomca omeškal z odoslaním tovaru).
8.5.    Poplatok za prenajatie tovaru (nájomné) je uvedený na internetovej stránke e-shopu. K poplatku za prenájom tovaru sa pripočítajú náklady na doručenie tovaru nájomcovi, a to v sume uvedenej v elektronickej objednávke podľa zvoleného spôsobu doručenia. Po vzájomnej dohode je možné si tovar prevziať aj osobne v prevádzke prenajímateľa.
8.6.    Prenajímateľ odošle tovar na adresu nájomcu uvedenú v elektronickej objednávke, a to až po zaplatení nájomného a po prijatí zálohy za prenájom tovaru. Výška zálohy za prenájom tovaru je uvedená pri každom tovare samostatne. Záloha bude nájomcovi vrátená do 14 dní po doručení prenajatého tovaru prenajímateľovi.
8.7.    Nájomca nie je oprávnený dať prenajatú vec ďalej do podnájmu.
8.8.    Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym používaním prenajatého tovaru. Ustanovenia čl. 8 však platia rovnako.
8.9.    Nájomca nesmie vykonávať žiadne úpravy a zmeny na prenajatom tovare bez výslovného súhlasu prenajímateľa.
8.10.    Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi akékoľvek poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie prenajatého tovaru prostredníctvom telefonického alebo e-mailového kontaktu uvedeného na internetovej stránke e-shopu.
8.11.    Nájomca sa zaväzuje niesť plnú majetkovú zodpovednosť za prenajatý tovar. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na tovare nevznikla škoda. V prípade, že túto svoju povinnosť nájomca poruší a na prenajatom tovare vznikne odstrániteľná škoda, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 €. V prípade straty prenajatého tovaru, alebo ak bude škoda neodstrániteľná, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške prijatej zálohy za prenajatie tovaru.
8.12.    Prenajímateľ je oprávnený si jednostranne započítať na prijatú zálohu za prenajatie tovaru všetky peňažné nároky voči nájomcovi, najmä nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 8.11 všeobecných zmluvných podmienok, nárok na zaplatenie nájomného a nárok na doplatenie sumy za užívanie tovaru po skončení nájmu. Nájomcovi bude následne vrátený iba zostatok prijatej zálohy po uplatnení práva na zápočet.
8.13.    Nájomca je povinný vrátiť tovar v takom stave, v akom mu bol dodaný, a to doporučenou zásielkou na adresu prevádzky prenajímateľa. Po vzájomnej dohode je možné tovar vrátiť aj osobne v prevádzke prenajímateľa. Zásielku odporúčame poistiť, keďže za jej prípadnú stratu prenajímateľ nenesie zodpovednosť.

9.    Ochrana osobných údajov, registrácia v e-shope a autorské práva

9.1.    Návštevník e-shopu má v rámci svojej objednávky alebo mimo objednávky možnosť registrovať sa v e-shope a stať sa tak registrovaným užívateľom.

9.2. Registrácia v e-shope je možná na základe vyplnenia registračných údajov a vyjadrením dobrovoľného súhlasu s registráciou, čím registrovaný užívateľ získa možnosť spravovať svoje objednávky v prostredí on-line, možnosť uskutočňovať budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov, možnosť sledovať históriu nákupov a možnosť využívať výhody vernostného programu predávajúceho, tj. bezplatne poskytovaných služieb predávajúceho. Registrovaný užívateľ znáša len cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré použije pri prístupe k e-shopu a pri registrácii.

9.3. Prípadné komplikácie pri registrácii v e-shope alebo chyby spojené s užívateľským účtom môže registrovaný užívateľ nahlásiť predávajúcemu, ktorý však nezodpovedá za to, že jeho systém, teda aj užívateľský účet, bude dostupný nepretržite, predovšetkým z dôvodov potrebných aktualizácií a nutných opráv softvérového a hardvérového vybavenia.

9.4. Užívateľský účet registrovaného užívateľa je chránený prihlasovacím menom, resp. emailovou adresou a heslom. Za zabezpečenie týchto prihlasovacích údajov pred stratou a zneužitím zodpovedá registrovaný užívateľ.

9.5. Registrovaný užívateľ môže svoj užívateľský účet v e-shope kedykoľvek a bez akýchkoľvek obmedzení zrušiť.

9.6. Predávajúci môže užívateľský účet registrovaného užívateľa zrušiť, pokiaľ registrovaný užívateľ tento účet dlhšie než 1 rok nevyužíva alebo v prípade, ak registrovaný užívateľ hrubým spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok.

9.7. Pokiaľ registrovaný užívateľ zadá v e-shopu akýkoľvek komentár či hodnotenie k produktom Predávajúceho, prípadne fotografiu či iné autorsky chránené dielo, platí, že registrovaný užívateľ predávajúcemu udelil bezodplatnú, výhradnú, územne a časovo neobmedzenú licenciu na zverejnenie takéhoto diela na jeho ďalšie upravovanie a komerčné použitie predávajúcim. Registrovaný užívateľ je povinný zdržať sa zadávania takých diel v e-shope, ktoré by porušovali všeobecne záväzné právne predpisy, najmä také, ktoré by bez súhlasu zasahovali do osobnostných či autorských práv 3. osoby, ktoré by svojím obsahom pohoršovali verejnosť alebo nabádali k násiliu, ktorých obsah je vulgárny či iným spôsobom zjavne nevhodný.

Všeobecné poučenie o spracovaní a ochrane osobných údajov:

9.8. Kupujúci, resp. nájomca, resp. registrovaný užívateľ (ďalej spoločne len „kupujúci“) berie na vedomie, že pri uzavretí zmluvy s predávajúcim prostredníctvom e-shopu, pri používaní e-shopu, pri registrácii v eshope pri  alebo pri registrácii k newsletteru dochádza k spracúvaniu osobných údajov, pričom spracovanie a ochrana týchto údajov sa spravuje ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú dostupné tiež v osobitných podmienkach ochrany osobných údajov.

Predávajúci zároveň upozorňuje, že pri uzavretí zmluvy dochádza k spracovaniu identifikačných a kontaktných údajov, ktoré kupujúci zadal vo svojej objednávke, a to za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktorá je tiež právnym základom spracovania údajov pre daný účel spracúvania. Kupujúci berie na vedomie, že bez dobrovoľného poskytnutia týchto údajov by uzavretie a plnenie zmluvy nebolo možné.

V prípade registrácie v e-shope dochádza k spracúvaniu prihlasovacích a kontaktných údajov kupujúceho, a to za účelom vytvorenia užívateľského účtu a poskytovania vyššie uvedených služieb spojených s registráciou na základe súhlasu kupujúceho, ktorý je tiež právnym základom spracovania údajov pre daný účel spracúvania. Kupujúci berie na vedomie, že bez dobrovoľného poskytnutia týchto údajov a udelenia súhlasu by zriadenie užívateľského účtu a poskytovanie služieb spojených s registráciou nebolo možné.

Osobné údaje pre účely zmluvy budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností predávajúceho vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov. Osobné údaje pre účely registrácie v e-shope budú spracované po dobu trvania záujmu kupujúceho o využívanie užívateľského účtu a služieb spojených s registráciou v e-shope.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže byť poverený poskytovateľ eshopového riešenia pri zaistení riadnej prevádzky e-shopu a správca CRM systému predávajúceho (napr. nezávislí programátori), poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov predávajúceho alebo poskytovateľ doručovacích služieb pri doručení objednaného tovaru. Pri spracovaní osobných údajov kupujúceho nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom predávajúci nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa. Kupujúci má predovšetkým právo požadovať od predávajúceho prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s registráciou v e-shope, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov. Možnosť nákupu tovar v e-shope a možnosť registrácie v e-shope nie sú primárne určené pre kupujúcich mladších ako 16 rokov.

10.    Záverečné ustanovenia

10.1.    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke e-shopu www.barebarics.comwww.barebarics.skwww.barebarics.czwww.barebarics.de.
10.2.    Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
10.3.    Prípadné spory vzniknuté pri plnení kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou. V prípade, že dohoda nebude možná, sú na riešenie sporov príslušné súdy Slovenskej republiky.

10.4. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Ďalšie subjekty ARS sú uvedené v zozname na stránkach http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.
10.5. Predávajúci nie je vo vzťahu ku spotrebiteľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania.

10.6.    Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú platné právne predpisy Slovenskej republiky, predovšetkým príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení.

10.7       Pokiaľ nie je v písomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo zákonom stanovené inak, uplatnia sa na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim tieto obchodné podmienky. Zmluvné strany sa uzavretím Zmluvy v súlade s ust. článku 6 ods. 2 nariadenia č. 593/2008/ES dohodli, že otázky neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej spoločne len „Rozhodné právo“). V prípade, že Kupujúci je Spotrebiteľom a niektoré z jeho práv a povinností v zmysle týchto obchodných podmienok a Rozhodného práva sú právnym poriadkom krajiny, v ktorej má svoj domicil, upravené odlišne, použije sa právna úprava, ktorá je pre Kupujúceho priaznivejšia.

10.8.    Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy

V Žiline dňa 25. 7. 2019